Vedtægter

Her på siden kan du læse mere om klubbens vedtægter. Disse inkluderer bl.a. formålet med foreningen, information omkring indmeldelse i klubben og mere om hvordan klubben bliver drevet.

Vedtægter Vejen Tennisklub

§ 1

Foreningens navn er Vejen Tennisklub. Foreningens hjemsted er Vejen kommune. Foreningens formål er at virke for tennisspillets udbredelse og give medlemmerne den bedst mulige adgang til at spille tennis.

§ 2

Som medlemmer kan optages enhver, der betaler kontingent og som overholder gældende regler.

Som juniormedlemmer kan optages unge, der i det pågældende kalenderår endnu ikke er fyldt 19 år.

§ 3

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, og ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 10 medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftlig anmodning derom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på sociale medier (herunder foreningens hjemmeside og facebook) eller ved skriftlig indkaldelse af medlemmerne via email.

§ 4

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør spørgsmål vedrørende behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

§ 5

På den ordinære generalforsamling, der har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Valg af revisor og suppleant
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Her vælges bestyrelsen, der består af 4-6 medlemmer samt 2 suppleanter, der alle vælges for 2 år, således at halvdelen afgår/er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6

Det årlige kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, og opkrævning udsendes umiddelbart inden sæsonstart.

§ 7

Tennisklubbens ordensregler og reservation af baner fastsættes af bestyrelsen og meddeles ved opslag i klubhuset.

§ 8

Bestyrelsen administrerer klubbens midler og er ansvarlig overfor generalforsamlingen for klubbens løbende drift.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen med dennes formue.

Klubben tegnes af formanden, næstformanden eller kassereren i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give formand, kasserer eller andre, for hvis funktion det er hensigtsmæssigt, fuldmagt til at disponere over klubbens konti.

Beslutninger om placering af klubbens midler, om optagelse af lån samt alle spørgsmål af anlægsmæssig karakter, herunder investeringer, skal dog godkendes af den samlede bestyrelse.

§ 9

Ændringer i klubbens love samt nedlæggelse af klubben og bestemmelse om klubbens formue eller gæld kan kun træffes af et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de stemmeberretigede medlemmer. Såfremt dette flertal ikke kan opnås på den ordinære generalforsamling, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 26. februar 2019.