Generalforsamling 2019

Vi glæder os til at se medlemmer til ordinær generalforsamling i Vejen Idrætscenter tirsdag d. 26/2 kl. 19.00.

Dagsorden efter vedtægterne.

Indkomne forslag sendes til kontakt@vejentennisklub.dk senest fredag d. 22/2.

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Fremlæggelse af regnskab
4: Fastlæggelse af kontingent
5: Valg af bestyrelse og suppleanter
6: Valg af revisor og suppleant
7: Indkomne forslag
8: Eventuelt

 

 

Senior Klubmesterskab

Klubmesterskab søndag d. 2/9

 

 

 

 

 

 

Så er det tid til at finde ud af hvem der skal være klubmester i 2018. Turneringen afvikles på én dag og der er præmier til alle finalister.

Man kan max stille op i to rækker og er garanteret minimum 2 kampe.

Der vil være pølser og brød fra grillen og en kold forfriskning uden beregning for alle deltagere.

Seneste tilmelding onsdag d.29/8. Rækkerne vil kun blive gennemført ved tilstrækkelig tilmeldinger.

Skynd Jer at melde Jer til herunder.

 

 

Tennissportens Dag

Ses vi til Tennissportens Dag 2018?

 

 

 

 

Vejen Tennisklub afholder Tennissportens Dag lørdag den 5. maj fra kl. 12.00–14.00 og du er selvfølgelig inviteret.

Tag venner, familie eller måske kolleger med til en sjov og aktiv dag, hvor de kan prøve at spille tennis, blive klogere på klubbens træningstilbud og opleve fællesskabet både på og udenfor banen.

Alle interesserede er velkomne – både børn, voksne, nybegyndere og øvede. Der er mulighed for at låne ketsjere, og klubbens dygtige trænere står klar til at give alle uanset alder og niveau en god tennisoplevelse. Prøv bl.a. vores nye boldmaskine og deltag i konkurrencer om fede præmier fra bl.a. Head.

Tilmeld jer også gerne på forhånd via www.bevægdigforlivet.dk/tennis. Alle forhåndstilmeldte deltager samtidig i en lodtrækning om fede tennispræmier.

Vi glæder os til at byde velkommen til udendørssæsonen 2018!

Introduktion for voksne begyndere

Overvejer du at begynde til Tennis men du har ikke nogen makker?

 

 

 

 

 

 

Fortvivl ikke.

Vejen Tennisklub kører et introduktionsforløb for voksne begyndere, hvor man henover en periode på 4-6 uger, får i alt 8 timers tennis træning/introduktion til sporten.

Man møder andre begyndere, som man efterfølgende kan spille med. Man behøver derfor ikke nogen makker.

Hvad indeholder det og hvad koster det?

 • 4 x 2 timers undervisning/træning
 • Låneketcher fra Head
 • Sodavand/øl efter træning
 • Deltagelse i klubbens ugentlige Drop In
 • Pris: Kr. 200,-
 • Start: Mandag d. 14/5 kl. 18.00 og de efterfølgende 3 mandage.

Vores træner Pelle Lindahl, tager Jer igennem et tilrettelagt program som strækker sig over 4 x 2 timer. Melder man sig efterfølgende ind i klubben, får man lov til at beholde sin låneketcher.

Skynd dig at sikre dig en af de kun 16 pladser, ved at tilmelde dig herunder.

 

 

Bliv sponsor

Sponsor i Vejen Tennisklub

Ønsker din virksomhed at støtte op om en lokal forening og samtidigt få god eksponering og give Jeres medarbejdere mulighed for at spille tennis? Så læs mere nedenfor.

 

 

 

 

 

Sponsorpakke 1

 • Denne pakke inkluderer tryk på t-shirt til VTK’s hold i Jyllandsserien og Serie 3. Spillerne vil udover holdturneringen deltage i lokale som nationale turneringer og mesterskaber.
 • Omtale og billeder i lokalpressen og på sociale medier ifm holdturneringen og  andre turneringer.
 • Medarbejdere/familiemedlemmer kan anvende 2 ”medlemskaber” til spil på tennisanlægget.
 • Arrangement for virksomheden med op til 10 deltagere. Her vil man blive introduceret til tennis, der vil derudover blive mulighed for at grille en pølse og få en kold sodavand.
 • Link på hjemmesiden
 • Reklame via nyhedsbreve
 • Navnesponsor til Herreturnering på Dansk Tennis Forbunds Sommertour.
 • Pris Kr. 10.000,-

Sponsorpakke 2

 • Denne pakke inkluderer tryk på t-shirt til VTK’s hold i Jyllandsserien og Serie 3. Spillerne vil udover holdturneringen deltage i lokale som nationale turneringer og mesterskaber.
 • Omtale og billeder i lokalpressen og på sociale medier ifm holdturneringen og  andre turneringer.
 • Medarbejdere/familiemedlemmer kan anvende 2 ”medlemskaber” til spil på tennisanlægget.
 • 6 pladser til sponsor arrangement. Her vil man blive introduceret til tennis, der vil derudover blive mulighed for at grille en pølse og få en kold sodavand.
 • Link på hjemmesiden
 • Reklame via nyhedsbreve.
 • Pris Kr. 5.000,-

Sponsorpakke 3

 • Medarbejdere/familiemedlemmer kan anvende 2 ”medlemskaber” til spil på tennisanlægget.
 • 2 pladser til sponsor arrangement. Her vil man blive introduceret til tennis, der vil derudover blive mulighed for at grille en pølse og få en kold sodavand.
 • Link på hjemmesiden
 • Reklame via nyhedsbreve
 • Pris Kr. 2.500,-

Kontakt Pelle Lindahl for mere information. E-mail: kontakt@vejentennisklub.dk Telefon: 40 85 75 08

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling

Kære medlemmer

Vi indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 27/2 kl. 19.00 i Vejen idrætscenter.

Dagsorden vil være i henhold til vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest fredag d. 23/2 på kontakt@vejentennisklub.dk

Da der vil være lettere forplejning og en gave fra HEAD til alle deltagere, bedes I tilmelde Jer via formularen herunder.

Med sportslige hilsner,

Bestyrelsen

Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er Vejen Tennisklub. Foreningens hjemsted er Vejen kommune. Foreningens formål er at virke for tennisspillets udbredelse og give medlemmerne den bedst mulige adgang til at spille tennis.

§2

Som medlemmer kan optages enhver, der betaler kontingent og som overholder gældende regler.

Som juniormedlemmer kan optages unge, der i det pågældende kalenderår endnu ikke er fyldt 19 år.

§3

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, og ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 10 medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftlig anmodning derom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i Vejen avis eller ved skriftlig indkaldelse af medlemmerne.

§4

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør spørgsmål vedrørende behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

§5

På den ordinære generalforsamling, der har følgende dagsorden:

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Fremlæggelse af regnskab

4: Fastlæggelse af kontingent

5: Valg af bestyrelse og suppleanter

6: Valg af revisor og suppleant

7: Indkomne forslag

8: Eventuelt

vælges bestyrelsen, der består af 4-6 medlemmer samt 2 suppleanter, der alle vælges for 2 år, således at halvdelen afgår/er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6

Det årlige kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, og opkrævning udsendes umiddelbart inden sæsonstart.

§7

Tennisklubbens ordensregler og reservation af baner fastsættes af bestyrelsen og meddeles ved opslag i klubhuset.

§8

Bestyrelsen administrerer klubbens midler og er ansvarlig overfor generalforsamlingen for klubbens løbende drift.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen med dennes formue.

Klubben tegnes af formanden, næstformanden eller kassereren i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give formand, kasserer eller andre, for hvis funktion det er hensigtsmæssigt, fuldmagt til at disponere over klubbens konti.

Beslutninger om placering af klubbens midler, om optagelse af lån samt alle spørgsmål af anlægsmæssig karakter, herunder investeringer, skal dog godkendes af den samlede bestyrelse.

§ 9

Ændringer i klubbens love samt nedlæggelse af klubben og bestemmelse om klubbens formue eller gæld kan kun træffes af et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de stemmeberretigede medlemmer. Såfremt dette flertal ikke kan opnås på den ordinære generalforsamling, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 27. februar 2012.

Bliv frivillig

Bliv en del af fællesskabet

Vi mangler altid frivillige til at hjælpe med vores aktiviteter og dermed skabe de bedst mulige forhold for os alle. Opgaverne er forskellige og de kræver ikke de store kompetencer eller kendskab til tennis.

Vi mangler i øjeblikket følgende:

Hjælpetræner

Som hjælpetræner skal man supportere de trænere der i forvejen er i klubben. Man vil primært skulle beskæftige sig med børn i alderen 10-16 og hjælpe vores juniortræner med gennemførelse af øvelser og lege i forbindelse med træningen. Denne opgave er for dig som gerne vil være træner og samtidigt lære de grundliggende teknikker i tennis og måske selv blive en bedre tennissspiller. Man skal kunne bruge 2-4 timer om ugen på træningsbanen. Klubben betaler for et trænerkursus. Det eneste krav til at kunne komme på kurset er at man er fylder 14 år i kursusåret. Man kan læse mere om den grundlæggende træner uddannelse her.

Ansvarlig for interne turneringer og events

I samarbejde med bestyrelsen skal man planlægge og afvikle Klubmesterskaber og evt andre events forbeholdt klubbens medlemmer. Der er tale om en opgave hvor man får både frihed til at skabe nye arrangementer og aktiviteter samt ansvaret for at udføre dem som allerede eksistere. Man skal forvente at der bruges ca. 3-4 timer på at planlægge ét event. Man kan tilmelde sig som frivillig på enkeltstående arrangementer og events, man forpligter sig ikke til at deltage på alle.

Vi mangler frivillige til følgende events i 2018:

Tennissportens Dag – lørdag d. 5. maj fra kl 12.00-14.00.

Tage imod gæster og fortælle om klubbens tilbud(der er en folder der kan udleveres).

Tennis & Terning & Klub Grill fest – lørdag d. 16. juni fra kl 12.00-18.00(datoen er endnu ikke bekræftet)

Planlægning og afvikling af T&T cup samt den efterfølgende grill fest (gratis mad og drikke til alle medlemmer)

Vejen Open – 22-24. juni

Vi afholder turnering for Herresenior turnerings spillere. Der skal bruges hjælp til at finde sponsorer og til klargøring af anlægget i ugen op til turnerings weekenden.

Klubmesterskab – august (dato tilgår)

Planlægning og afvikling af Klubmesterskaber.

Bestyrelsesarbejde

Bliv en del af bestyrelsen og få indflydelse på udviklingen af Vejen Tennisklub. Vi afholder ca. 6 bestyrelsesmøder årligt, hvor vi koordinere indsatsen til de forskellige arrangementer og træffer beslutninger om hvordan vi skaber de bedste rammer og tilbud for vores medlemmer.

 

Meld dig som frivillig i formularen herunder. Har du spørgsmål, så kan du kontakte formand Pelle Lindahl på 40 85 75 08.

Venligt oplys din mail, så vi kan få fat på dig

Trænere

Hvem er vi?

Pelle Lindahl

Pelle er uddannet klubtræner og spiller selv på Vejen Tennisklubs førstehold i Jyllandsserien, han har derudover også divisionskampe på tennis CV’et. Pelle træner vores senior medlemmer hver mandag. Derudover træner han også lejlighedsvis juniorspillerne.

Telefon: 40 85 75 08

 

Lars Nielsen

Lars er ansvarlig for juniortræningen og har taget det første af tre kursur i klubtræneruddannelsen. Han har selv en søn som spiller tennis og Lars formår at kombinere Tennis teorien med sjove øvelser samt at skabe et positivt og motiverende træningsmiljø.

Telefon: 25 21 92 16

 

Antje Hansen

Antje har taget de 2 første kurser af klubtræneruddannelsen og er sammen med Lars de ansvarlige for at vores juniorer har en god dag på træningsbanen. Antje er i stand til at formidle og kommunikere så alle børn forstår teorien og den praktiske udførelse af simple såvel som avancerede øvelser.

Telefon: 27 23 14 91