Vores historie

Vejen Tennisklub har en lang historie og du kan læse om noget af den lange historie herunder.

Som det begyndte

Hvis man vil skildre en forenings historiske forløb, er dens forhandlingsprotokol et nødvendigt kildemateriale. I den finder man nemlig de dateringer, man har brug for, når man vil tidsfæste stedfundne begivenheder. Da det første protokollat faktisk altid er den stiftende generalforsamling, vil det være at betragte som en slags fødselsattest, som markerer fødselsår og dato.

En sådan fødselsattest er Vejen Tennisklub dog ikke i besiddelse af, idet klubbens første protokol har været sporløs forsvundet i mange år. Man har kendskab til, at klubben er oprettet i 1905, men nærmere er man først kommet via hjælp fra lokalavisen ‘Tiden’, der den 7. april 1905 bragte en annonce af følgende indhold:

Tennis

For om muligt at få dannet en tennisklub indbydes enhver, der interesserer sig herfor, til et møde på Hansens Hotel førstkommende lørdag aften kl. 20. Såvel damer som herrer indbydes...”

Og førstkommende lørdag var den 8. April. Fredag den 14. April bragte bladet dette korte referat:

På de tennisinteresseredes møde på Hansens Hotel i lørdags vedtoges det at danne en tennisklub. Der nedsattes et udvalg på 5 medlemmer til at ordne sager og udarbejde love. Klubben tæller ca. 20 medlemmer. Der holdes konstituerende generalforsamling i aften, hvor lovene vil blive fremlagt.

Bladet opgav ikke navne på de personer, der havde dannet henholdsvis udvalg og bestyrelse, men den 5. Maj gav det følgende oplysning:

Lawn-Tennisklubben har disse dage af gdr. C. P. Jacobsen købt et stykke mark østen for mejeriet. I løbet af kort tid vil jordstykket blive omdannet til spillebane for klubbens medlemmer.

Kasten bliver formand

Så gik der ca. 6 år, inden man atter kunne finde tennisnyt i nævnte blad, der i 1908 havde fået navneforandring til ‘Folkebladet’. Fra generalforsamlingen i 1911 berettedes, at Chr. Ingversen, som i nogle år var indehaver af byens elektricitetsværk, havde forladt formandsposten, som den hidtidige kasserer, isenkræmmer Frederik Kasten, så overtog. Ny kasserer blev derefter urmager Valdemar Grunnet, og til bestyrelsen valgtes Mary Ingversen og Valborg Grunnet.

På generalforsamlingen i 1911 ventileredes tanken om indmeldelse i unionen, men der kan ikke have været tale om Sydjydsk Lawn-tennis Union, som først blev oprettet i 1929. Hertil medvirkede Vejen Tennisklub, som fik købmand Th. Groesmeyer indvalgt i bestyrelsen, hvis næstformand han var, til han få år senere flyttede til Ålborg.
I 1913 havde ‘Folkebladet’ atter lidt smånyt fra en generalforsamling, og heraf kunne udledes, at Frederik Kasten var formand, mens kontorchef P. Lauridsen havde kassererposten, og som bestyrelsesmedlemmer nævntes boghandler H. Bruun-Møller og damerne Dorthea Nielsen og Julie Larsen.

Fra den forsvundne protokol haves et par afskrifter, hvoraf det ene omtaler vedtagelse af nye love, og det er underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne Valborg Grunnet, Maren Grue, H. Kiel, A. Knudsen og Axel Bache. Af en af paragrafferne fremgår, at bestyrelsen skulle bistå af 6 medlemmer, 2 damer og 4 herrer.

Nye baner ved anlægget

Af andet kildemateriale findes en beretning afgivet i 1934 af Frederik Kasten til ‘Lawn-Tennis og Badminton’, og heri skitserer Kasten i grove træk foreningens historie. Han fortæller, at foreningen oprettedes i 1905, at den havde sin første bane midt i byen, og at denne bane solgtes i 1916,, hvorefter en ny bane blev anlagt ved Vejen anlæg, samt at der blev anlagt endnu en bane i 1925.

Vedrørende overgang til ny bane i 1916 kan man i daværende ‘Folkebladet’ læse om en henvendelse til sognerådet fra tennisklubben. I henvendelsen hed det bl.a., at man ønskede at flytte, fordi den eksisterende bane fandtes for indestængt. Sognerådets behandling af sagen sluttede på mødet med dannelse af et udvalg, som skulle optage forhandlinger med klubben.

En kvindelig stjerne

I sin beretning henviste Kasten endvidere til, at klubben af kendte spillere havde Grethe Madsen, Eleonora Pontoppidan, Max Petersen og Alfred Sørensen. Han oplyste desuden, at klubben var engageret i firkantturneringer med Kolding, Haderslev, Åbenrå og Vejen som faste deltagere, samt at hver klub en eller flere gange havde været vinder af denne turnering. Om sydjyske mestre fra Vejen giver en publikation følgende oplysninger:

1929: E. Pontoppidan og Max Petersen, mixeddouble.
1930: E. Pontoppidan, damesingle.
1930: E. Pontoppidan og Grethe Nielsen, damedouble.
1931: E. Pontoppidan og Alfred Sørensen, mixeddouble.
1936: E. Pontoppidan og Vera Grunnet, damedouble.
1938: E. Pontoppidan og Vera Grunnet, damedouble.
1950: Vera Grunnet og Frederik Friis, mixeddouble.

Problemer under krigen

Under krigen kom man ud for svære problemer med hensyn til bolde, som var vanskelige at skaffe, men på en generalforsamling fik medlemmerne at vide, at gamle bolde kunne pumpes op og gøres anvendelige. Klubbens økonomi var på dette tidspunkt ikke god, så det var med taknemmelighed, at man modtog 100 kr. fra dyrlæge Mogensen og 50 kr. fra Frederik Kasten. Et par år senere skænkede dyrlæge Mogensen klubben et nyt net.

Frederik Kasten fratrådte som formand i 1943, og ny på posten blev læge Zinn. Under krigen havde man også det problem, at det var begrænset, hvad man kunne optage af aktive medlemmer. På generalforsamlingen i 1945 henvistes til, at der fortsat var en del, som måtte nøjes med at være hvilende medlemmer. Samme år skiftede klubben atter formand, idet fabrikant J. D. Lawaetz valgtes som sådan.
Sportslig god indsats blev i 1945 noteret for Vera Grunnet, der ved de sydjyske mesterskaber i damesingle nåede til finalen, hvor hun dog tabte til fru vestergård fra Kolding. Året efter rykkede Frederik Friis op i A-rækken, der senere blev mesterrækken.

16 år i unionsledelsen

Klubben fik i 1949 Gunnar poulsen til formand, og han fik for øvrigt også 16 år som medlem af Sydjysk Lawn-Tennis Unions bestyrelse og heraf 10 år som sekretær. Ved den sydjyske unions mesterskabsstævne blev der, som før omtalt, et mesterskab til vejen Tennisklub, idet Vera Grunnet og Frederik Friis vandt mixeddoublen. Samme år blev klubben nr. 3 i firkantsturneringen efter Åbenrå og haderslev, mens Kolding sluttede som nr. 4.

Indendørs i 1953

Sydjysk udstilling i 1951 førte til oprettelse af en idrætshal i Vejen. Den blev taget i brug i november 1953, og i indvielsesprogrammet var bl.a. de danske tennisstjerner Kurt Nielsen og torben Ulrich. Tennisklubben tegnede sig for 4 timer om ugen, og i den første sæson blev der spillet om en pokal, som var skænket af den sydjyske union.
Det var dog i dette og i flere af de følgende år småt med aktive medlemmer, som nok var en medvirkende årsag til, at man i 1955 ikke fik markeret klubbens 50 års beståen.. måske var en medvirkende årsag, at man ikke havde rede på den nøjagtige fødselsdato, da første protokol allerede da savnedes.

I 1957 blev medlemstallet på årets generalforsamling opgivet til ca. 25, og året efter kunne Gunnar Poulsen i sin formandsberetning henvise til, at der ingen fremgang havde været. Klubben havde ikke deltaget i nogen turnering med flere end en enkelt spiller, den havde haft et stort underskud, og baneforholdende havde været dårlige. Der var således forståelige årsager til, at Gunnar Poulsen afgav formandsposten og for øvrigt trak sig helt ud af ledelsen. Hans afgang førte til, at man fik en kvindelig formand, idet Gerda Volf overtog hvervet.

Kommunen begyndte i 1959 at interessere sig for tennisklubbens jordarealer, og under en åstedsforretning desangående antydede sognerådsformanden, at kommunen måske ad åre ville overtage hele banearealet. Om jordafståelse blev der et par år frem i tiden snakket mellem parterne, uden at der dog skete noget.

Da der i 1961 blev foretaget nogle reparationer af baneanlægget, kalkuleredes der herfor med en udgift på ca. 1300 kr., men dem var kommunen så venlig at tage sig af. Samme år havde man atter fået en mandlig formand, idet Johs. Feirup havde overtaget hvervet, men et par år senere blev han afløst af B. Volf. Da han ikke var mødt til generalforsamlingen i 1964, valgtes Robert Seeberg til formand. Da han tiltrådte, havde klubben ca. 70 spillere og deraf mange juniorspillere.

Fremgang og medlemsstop

Kaj Skjødt blev formand i 1972, men da han et par år senere rejste fra byen, konstituerede bestyrelsen sig med Viggo Dahl som formand. Han kunne i sin første beretning på generalforsamlingen i 1975 oplyse, at klubben havde 29 senior- og 17 juniormedlemmer.

På det efterfølgende års generalforsamling drøftede man udbedring af klubhuset eller opførelse af et nyt, desuden at forsøge at opstille en rangliste og starte en såkaldt “komme-i-gang-turnering”. Endvidere besluttedes det at anmelde hold til turneringerne i serie 2 og 3 samt ungdomsturneringen.

Der kunne efterhånden markeres en støt fremgang i antallet af medlemmer, og Viggo Dahl oplyste i sin beretning på generalforsamlingen i 1977, at der i 1975 havde været en fremgang på 72 pct. Og på 45 pct. I 1976. Om klubbens forhold til det nye idrætscenter hed det på generalforsamlingen, at den havde fremført ønske om 4 baner. Om den sportslige indsats hed det, at holdet i serie 2 havde vundet sin kreds, men det havde tabt oprykningskampen mod Tønder.

På det konstituerende bestyrelsesmøde i april 1977 valgtes Jørn S. Bach til formand. Det kunne på det følgende bestyrelsesmøde tages til efterretning, at klubben havde modtaget 2000 kr. fra kommunen til istandsættelse af klubhus og baner.

Efterhånden havde klubben fået så mange medlemmer, at det blev vedtaget at indføre stop for yderligere optagelse af medlemmer, som man nu havde 120 af.

Med relation til det etablerede medlemsstop henviste formanden Jørn Bach på generalforsamlingen i 1978 til, at medlemstallet havde toppet i 1976 med 128, mens det nu var 120. Dette tal var i overensstemmelse med ledelsens beslutning om at begrænse aktiviteten på de 2 baner til ca. 60 spillere pr. bane.

På bestyrelsesmødet i marts 1979 toges til efterretning, at Jørn Bach atter havde fremsendt en ansøgning til kommunen om anlæggelse af nye tennisbaner ved det etablerede idrætscenter. Kulturudvalgets svar på en skrivelse af 9. oktober 1979 indeholdt oplysning om, at i henhold til den kommunale investeringsplan for tidsrummet 1980-1983 forventedes nye tennisbaner først anlagt i året 1982-83.

Tennisklubbens 75 års jubilæum blev markeret d. 19 april 1980 med stor reception og festlig sammenkomst om aftenen. Derudover fejredes klubben også med en jubilæumsturnering i begyndelsen af maj samme år.

Fortsættelse følger senere…


Interesse i lokalhistorie?

Har du interesse i lokalhistorie og har du mere information omkring Vejen Tennisklubs historie? Hvis ja, vil vi gerne høre mere, så vi kan få tilføjet til vores historie.